Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

MAXIDECOR Marmorino

KARAKTERISTIKE

MAXIDECOR Marmorino je efektni dekorativni malter izuzetnog kvaliteta, izra?en na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, posebno selektovanih agregata, specijalnih aditiva i pigmenata. MAXIDECOR Marmorino formira izuzetno vodoperiv premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za ?oveka i okolinu. Namjenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina, gde je potrebno kreirati efekat koji prua artisti?an i istorijski izgled. Moe se nijansirati prema MAXIDECOR Marmorino ton karti.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, ?ista i bez slabo vezanih djelova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih ne?isto?a. Staru boju koja nije dobro vezana, mehani?ki odstraniti. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletovanje GLETOLIN G. Nakon pripremljenih površina pristupiti nanošenju MAXIDECOR Marmorina, koji se isporu?uje pripremljen za upotrebu, samo ga treba razmešati do potpune homogenizacije. MAXIDECOR Marmorino toniran na MAXIMIX sistemu i MAXIDECOR Marmorino razli?itih šari i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Prvi sloj naneti standardnom inox gletaricom, u debljini od priblino 1mm preko ?itave površine, trude?i se da se postigne što ravnija površina. Gletaricu drati pod uglom od ≈15°. Naneti materijal pre dalje obrade sušiti min. 6 ?asova, pri temp. od 20°C. Da bi površina bila što ravnija, po sušenju, moe se izbrusiti brusnim papirom granulacije 600 ili 800. Nakon brušenja površinu o?istiti od prašine. Drugi sloj naneti trapezastom inox gletaricom zaobljenih ivica ili špahtlom. Materijal nanositi unakrsnim pokretima preko prethodnog sloja djelimi?no prekrivajuci ga. Voditi ra?una da se prilikom nanošenja materijala ivice nanosa delimi?no preklapaju (faza „ta?kanja“). Gletaricu drati pod uglom od ≈30°. Dalja obrada je mogu?a nakon min. 12h pri temp. od 20°C. Tre?i sloj naneti trapezastom inox gletaricom zaobljenih ivica ili špahtlom, na takav na?in da se materijal nanosi na isti na?in kao i prilikom nanošenja drugog sloja, samo što se ovom prilikom nanosi preko površine gde nije nanet drugi sloj, ali tako da ivice novog nanosa prelaze preko nanetog drugog sloja. Gletaricu drati pod uglom od ≈45°. Posle min. 24h pri temp. od 20°C, pristupiti brušenju celokupne površine brusnim papirom granulacije 1000, koriste?i lagani pritisak. Nakon brušenja, površinu o?istiti od prašine i pristupiti gla?anju materijala upotrebom trapezaste inox gletarice zaobljenih ivica. Radi postizanja još boljeg izgleda, savetuje se da se ivice gletarice lagano izbruse brusnim papirom 1000. U tom slu?aju ivice o?istiti od prašine nastale brušenjem ivica. Materijal gla?ati upotrebom snanog, ali ujedna?enog i kontrolisanog pritiska. Postupkom gla?anja naglašava se sjaj i blistavost materijala. Po ugla?avanju materijala, moe se naneti MAXIDECOR Natural Vax, a sve u skladu sa uputstvom proizvo?a?a. Time se postie dodatni sjaj i još bolja vodoperivost materijala. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

DODATNE INFORMACIJE

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne smije se koristiti ispod +5°C.
Potrošnja: 2-3m2/l, u zavisnosti od hrapavosti i upijanja podloge, tehnike i na?ina nanošenja.
Rok upotrebe i skladištenje: 18 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai. ?uvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zašti?eno od direktne sun?eve svetlosti.

Slični Proizvodi